Kandidatliste


Michael Vindfeldt

Frederiksberg skal være en by for alle, der kan tænke på andre end sig selv!

En mere blandet by, hvor der også i fremtiden bor mennesker med forskellige jobs, uddannelser og indtægter

En by med bedre velfærd for børn, unge, ældre – og dem midt imellem

Og en by, hvor vi sætter den grønne omstilling så meget i fokus, at vi bliver Danmarks grønneste kommune!

Sine Heltberg


En by for os alle
Frederiksberg må ikke blive en ghetto for rige mennesker. Der skal også være plads til pædagoger, sygeplejersker, studerende og førtidspensionister.

Et godt børneliv
Der skal være flere pædagoger til at tage sig af de mindste – færre børn pr. voksen både i vuggestuer og børnehaver. Vores skovbørne-haver skal bevares. Vi trænger til flere og sjovere legepladser.

Gunvor Wibroe

DE STORE SKAL PASSE PÅ DE SMÅ

Mit politiske kompas er, at de store skal passe på de små. For mig betyder det bl.a.: 1) Bedre normeringer i daginstitutionerne og hæve børnehavealderen til tre år, 2) Hjælp til sårbare unge, 3) Hjælp, rådgivning og støtte til udsatte mennesker og 4) Et trygt senior- og ældreliv for både dem, der har brug for hjælp og for dem, der gerne vil hjælpe andre.

Malte Mathias Løcke

TIL KAMP FOR DE BILLIGE BOLIGER

Ligesom mange andre oplever jeg, hvor svært det er at have råd til at blive boende på Frederiksberg. I takt med at huslejerne stiger presses stadigt flere ud af byen. Som boligordfører ved jeg, at der kan gøres langt mere for at stoppe udviklingen. Derfor kæmper jeg for flere almene boliger, bevarelse af billige lejemål samt større beskyttelse mod spekulanternes rovdrift på lejerne.

Rune Rummel

Som mange andre med småbørn ønsker jeg at give vores børn en endnu bedre start på livet. Institutionsområdet skal ganske enkelt tilføres nogle flere ressourcer, så vi kan komme i mål med minimumsnormeringer mm.

Derudover skal der mere fart på den grønne omstilling, og vi skal have gjort noget ved de manglende idrætsfaciliteter, der gør, at mange børn og unge står på venteliste til den idræt, de gerne vil dyrke. De går glip af både motion og fællesskab.

Vibeke West

Jeg opstiller til regionsrådet i Hovedstaden og Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for at skabe sammenhæng på sund-hedsområdet for borgerne på Frederiksberg.
Vi skal have bæredygtige fællesskaber, som skaber liv, muligheder og nærvær borgerne imellem. Vi skal værre endnu mere grønne og bæredygtige.

Kristoffer Appel

Noget i vores tid gør, at ensomhed, stress og depression breder sig. Og de mest ensomme er de unge. Det er uendeligt trist. Derfor skal kunst og KULTUR prioriteres meget højere politisk: Vi skal investere i mental sundhed gennem kulturen! For fællesskab og kærlighed er den bedste medicin.

Michael Haas

Som Forhandlingssekretær på det offentlige arbejdsmarked og som uddannet gartner ligger min politiske interesse først om fremmest i beskæftigelsespolitikken. Jeg ser jeg helst, at Frederiksberg kommune langt hen ad vejen har egne medarbejdere til at løse de kommunale opgaver. For at medarbejderne er egnet til at løse de kommunale opgaver, effektivt og omkostningsmæssigt konkurrencedygtigt, er det vigtigt for mig, at medarbejderne tilbydes faglig og personlig kompetenceudvikling, så deres viden og erfaringer løbende kan med inddrages til tilpasningen af opgaveløsningen. Medarbejderne faglighed skal slippes løs i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere, hvor erfaring og gode ideer respekteres. Det være sig i ældre- og hjemmeplejen og i pasning af Frederiksberg yngste borger.

Christine Jørnø Vestergaard

Noget der ligger mig meget på sinde er, hvordan vi sikrer en tryg opvækst for børn og unge på Frederiksberg. Som medlem af skolebestyrelsen på Søndermarkskolen arbejder jeg for elevernes trivsel, og at der tages hånd om problemer med fravær pga. mistrivsel. Vi skal med en tidlig indsats sørge for, at børn og unge i kommunen trives, og kommer godt videre fra folkeskolen.

Elvis Camacho

Jeg stiller op fordi jeg føler, som velintegreret udlænding, at jeg godt kan trække på mine egne erfaringer og hjælpe andre til at blive godt integreret på Frederiksberg. Så Integration er stadigvæk en af mine mærkesager, men efter jeg selv er blevet far, er familien også blevet det.

Søren Dahlstrøm

Jeg er meget optaget af, at vi som samfund og kommune tager os særligt af de mennesker, som har brug for særlig hjælp og støtte. Jeg er meget uenig i den måde, hvorpå vi i dag i Frederiksberg Kommune behandler de mest sårbare og udsatte mennesker – uanset om det er på ældreområdet, i daginstitutionen, i folkeskolen eller på handicapområdet. Det kan og skal vi gøre bedre!

Christina Sylvest-Noer

Jeg vil gøre Frederiksberg til Børnenes Kommune. Frederiksberg skal være en by, hvor vi politisk hele tiden husker at indtænke barnets perspektiv i vores beslutninger. Det nytter ikke noget, af vi har mere travlt med at tingene lyder smart og godt, hvis det i virkeligheden skaber rammer vores børn slår sig på.

Thomas Kruse Pedersen

Beboerrådsformand i Domus Vista og har gennem et lang arbejdsliv været tillidsmand i en stor del af tiden. Jeg går til valg på bl.a. Lejernes muligheder og lighed i samfundet.

Roxana Simion

Som pædagog ønsker jeg mig ordentlige vilkår for børn og pædagoger i daginstitutioner.

Som udlænding ønsker jeg at komme i dialog og skabe forbindelser på tværs af generationer og etniciteter.

Som borger på Frederiksberg ønsker jeg mig en ren by med bl.a. mindre plastik og mere natur.

Pernille Fendrich Schmidt

Frederiksberg skal være førende grøn by med omtanke for mennesker og kultur. Jer optaget af, hvordan grønne byrum kan danne ramme om lokale fællesskaber, som inddrager forskellige mennesker. Fokus på æstetiske og kulturhistoriske værdier til gavn for alle borgere.

Manu Sareen

Jeg stiller op, fordi jeg ikke kan lade vær. Mine politiske fodboldstøvler var blevet lagt på hylden, men min indre ild blev vækket til live igen.

Både som socialarbejder og frivillig har jeg igennem hele mit liv arbejdet for, at alle mennesker i vores samfund får en fair chance. Og hvis de falder, så endnu en chance, og endnu en. Jeg tror på, at man bedst får børn og voksne til at vokse ved at vise dem tillid.
Dette vil jeg gerne arbejde på at udbrede mere.

Aino Vedel

Alle seniorer/pensionister på Frederiksberg skal have mulighed for et godt seniorliv

Der skal bygges flere almene boliger, herunder ældreboliger og seniorbofællesskaber, med tilhørende grønne områder

Sundhedscentret skal udbygges med flere tilbud til alle Frederiksbergborgere, så nærhed til sundhedstilbud bevares.

Hanne Illum

En moderne rehabilitering – stuerne på Døgnrehabiliteringen skal være af samme standard som en plejehjemsplads – altså enestue med eget bad og toilet – både for at mindske risiko for smittefare og dermed genindlæggelser, men også af menneskelige grunde. Det er ordentlighed – og ikke som i dag, hvor man risikerer at komme på en 4-sengsstue.

Malou Astrup Clemmensen

Jeg stiller op for at sikre Frederiksberg Boligfonds lejligheder bliver bevaret som gode, billige lejelejligheder – en sag jeg går meget op i, da jeg selv bor i en af fondens lejligheder.

Jasminka Kamic

Bedre integration skabes i fællesskab!
INTEGRATIONEN på Frederiksberg kommune er blevet bedre de sidste par år, men vi er stadigvæk ikke i mål med de forskellige integrationstiltag. Vi kan stadig blive endnu bedre til at bygge bro mellem Frederiksberg og nydanskere og andre målgrupper.

Julie Weile

Jeg stiller op for et grønnere Frederiksberg og for et Frederiksberg hvor både sygeplejersken, læreren, mureren og advokaten kan bo side om side.

Jesper Telcs

Jeg arbejder som Chef for Grøn Omstilling i den almene boligsektor. De vigtigste områder er: Sunde boliger, der er til at betale. Diversitet i boligmassen, hvor der er plads til ungdomsboliger, seniorboliger, almene boliger og boligfælleskaber. Boligformer, hvor bæredygtighed tænkes ind både i det eksisterende byggeri, ved renoveringer og i nybyggeri.

Anders Kaare


Flere almene boliger! Med hjælp fra boligministerens nye pulje skal der købes udlejningsejendomme på Frederiksberg. De skal omdannes til almene boligafdelinger. Vi har brug for rimelige boliger til almindelige indkomster. Frederiksberg Boligfonds 2.400 lejligheder skal blive til almene boliger.

Helena Johannessen-Henry

Helena er 19 år, forkvinde for DSU Frederiksberg og hun arbejder til daglig på Socialdemokratiets Partikontor på Christiansborg.